English
 
การทำงานกับครอบครัวบี.กริม

ขอต้อนรับเข้าสู่บี.กริม! บริษัทไทยที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย บริษัทของเรานำเสนอเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากว่า 130 ปีแล้ว

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย แบบบูรณาการ และเป็นผู้นำในตลาดในหลายด้าน ทั้งด้านพลังงาน เครื่องปรับอากาศ สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์และคมนาคม บริษัทได้สืบทอดกิจการที่ยาวนานจากบรรพบุรุษชาวยุโรป บี.กริมจึงเปรียบเสมือนตัวแทนความสำเร็จทั้งในด้านบริษัทที่เป็นทางเลือกสำหรับการร่วมกิจการ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล รักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เราเชื่อมั่นในการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ด้วยการให้มีวัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศในการทำงานเชิงบวก และการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจุดแข็งของพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่พนักงานได้เลือกเอง ยิ่งไปกว่านั้น เราช่วยให้พนักงานมีความสมดุลของชีวิตและการงาน และอยู่เคียงข้างพวกเขาทั้งในช่วงเวลาที่มีสุขและมีทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทั้งทางด้านการเงิน และมอบทุนการศึกษาบุตรธิดา เพื่อตอบแทนในความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจที่พนักงานมีให้กับบริษัท รวมทั้งเชิญชวนครอบครัวของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา และช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานกับบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาด้วย